Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Gezondheidszorg

 1. Algemeen
 2. Europese verzekeringskaart
 3. Gezondheidszorg in het buitenland
 4. Wonen in het buitenland
 5. Gemeenschappelijk stelsel voor gepensioneerden en actieve werknemers in het buitenland
 6. Bijzonder stelsel voor gepensioneerden
 7. Basis Woordenlijst
 8. In de praktijk
 9. Aanbevelingen
 10. Interessante links
 11. Lees ook

1. Algemeen

Als men verzekerd is en in Spanje verblijft, dan heeft men recht op de diensten van de Spaanse sociale zekerheid.

 

In geval men medische bijstand nodig heeft dan:

 • gaat men naar het dichtstbijzijnde medisch centrum. Daar is een huisarts aanwezig welke de patiënt zal onderzoeken.
 • indien de gezondheidsdienst het niet toelaat naar het medisch centrum te gaan kan men een huisbezoek aanvragen.
 • deze dokter kan de zieke doorverwijzen naar een specialist of rechtstreeks naar de kliniek doorverwijzen.

Dokters- en specialistenconsultaties, evenals ziekenhuisopnames, zijn gratis.

 

Men dient enkel zijn Europese Verzekeringskaart te tonen.

 

Geneesmiddelen.

 

Geneesmiddelen worden voorgeschreven op het officieel voorschrift van INSALUD. Men kan ze krijgen door betaling van 40 % van het totale bedrag.

Indien het voorschrift betrekking heeft op een arbeidsongeval of indien de patiënt gepensioneerd is, dan worden de geneesmiddelen gratis gegeven.

 

Er is wel een tendens om buitenlandse gepensioneerden (welke niet in de Spaanse sociale zekerheid zijn) toch een bijdrage te vragen.

In geval van nood gebruikt men het noodnummer 112.

 

OPGELET:

 

Niet elk ziekenhuis is een openbaar ziekenhuis. Privé ziekenhuizen rekenen direct de kosten aan. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Er bestaan in Spanje een groot aantal private verzekeringsmaatschappijen die bijkomende polissen aanbieden. Lees hier in alle geval de kleine lettertjes.

2. Europese verzekeringskaart

Deze kaart bewijst het recht op ziekteverzekering bij een tijdelijk verblijf in een ander land van de Europese Unie. Men kan er geneeskundige verzorging mee krijgen.

 

Deze kaart is individueel, elk gezinslid heeft zijn eigen kaart. Zij vervangt de volgende documenten:

 • E 111 en E111B (voor toeristen)
 • E 110 (voor internationale wegvervoerders)
 • E 128 en E 128 B (voor studenten en gedetacheerde werknemers)
 • E 119 (voor werklozen die werk zoeken in een andere lidstaat)

Het is in België het ziekenfonds dat de kaart aflevert.

 

3. Gezondheidszorg in het buitenland

Dit hoofdstuk heb ik geschreven omdat er een aantal wijzigingen komen aan de gezondheidszorg en de verplichte verzekering voor deze zorg.

 

De volgende tekst heb ik overgenomen uit een schrijven van mijn Belgische verzekeringsinstelling en daarom is het grootste deel van dit artikel meer geschikt voor mensen die nog in België woonachtig zijn en die enkel in het buitenland op verlof zijn. Voor diegenen die in het buitenland woonachtig zijn, die kunnen naar het einde van het artikel gaan, dat stukje is voor hen bestemd.

 

3.1. Ken je bestemming

Noteer het telefoonnummer van MUTAS alvast in je reisgids: 00 32 02 272 09 00 en ga na of je andere documenten moet meenemen.

 

De Europese ziekteverzekeringskaart is geldig in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Australië en de Republiek Macedonië.

De landen van de EER zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Kroatië, Roemenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 

Voor de volgende landen heb je een speciaal formulier nodig: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije. Vraag dit formulier aan uw ziekenfonds en vermeld de precieze datums van je reis.

 

Voor Quebec zijn er speciale voorwaarden.

 

Voor Cuba en Rusland kan je een attest op uw ziekenfonds vragen. Deze attesten heb je nodig binnen te mogen, maar in tegenstelling tot de formulieren waar we het eerder over hadden openen ze geen recht op terugbetaling.

 

3.1.1. Ziek of gewond tijdens de reis?

Als je gezondheidstoestand het toelaat, denk er dan aan om naar Mutas (00 32 2 272 09 00) te bellen vooraleer je naar de dokter stapt, zelfs als het om een gewone consultatie gaat. Bij een ziekenhuisopname is dit nog belangrijker.

 

De alarmcentrale zal je een dossiernummer toekennen dat je goed moet bijhouden. Je hebt dit nummer nodig om een voordelige terugbetaling te krijgen. Aarzel niet om de persoon aan de andere kant van de lijn raad te vragen over de zorgverleners die je best raadpleegt en waarop je moet letten.

 

Je kan beter een publieke zorgverlener raadplegen aan wie je je document kan voorleggen of bij gebrek hieraan, aan de plaatselijke ziekteverzekeringskas.

 

Op die manier geniet je de geldende tegemoetkomingen. In Australië is dit de enige manier om een tegemoetkoming te bekomen. Voor Tunesië krijg je achteraf nog maar zelden een tegemoetkoming.

 

Een publieke zorgverlener raadplegen kan het verschil maken en zo zal je bijvoorbeeld in Spanje niets hoeven te betalen. Bij een privézorgverlener daarentegen kan je factuur heel wat hoger oplopen. De erelonen liggen een stuk hoger dan in België (soms wel tot vijf keer hoger) en je krijgt geen enkele tegemoetkoming ter plaatse.

 

Opgelet: Je Europese ziekteverzekeringskaart alleen volstaat niet om een tegemoetkoming van Mutas te genieten. Het is aan JOU om te bellen! Aan de andere kant, alleen naar Mutas bellen is niet voldoende.

 

3.1.2 Heb je niet de kans gehad om de formaliteiten ter plaatse te regelen?

Dan kan je tijdens de drie dagen na je terugkeer nog naar Mutas bellen, maar enkel voor geneeskundige verzorging zonder hospitalisatie. Dit is je laatste kans om een volledige terugbetaling te bekomen. Vul het formulier, dat je krijgt op uw ziekenfonds, met de aanvraag tot terugbetaling zorgvuldig in en verzamel al je documenten (getuigschriften voor verstrekte hulp, voorschriften voor medicijnen of kinebeurten, betaalbewijzen enz). Bezorg alles terug op uw ziekenfonds.

 

Terugbetaling

Als je een dossiernummer van Mutas hebt doorgegeven dan zal je heel snel terugbetaald worden. Als je geen dossiernummer van Mutas hebt, ofwel omdat je niet hebt kunnen bellen of omdat je niet voldeed aan de voorwaarden voor tegemoetkoming door Mutas, dan krijg je enkel de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.

 

Dat heeft niet alleen gevolgen voor het bedrag maar ook voor de snelheid waarmee je wordt terugbetaald.

 • Als het een land betreft waarvoor je ofwel een specifiek formulier nodig hebt of waarvoor de Europese verzekeringskaart geldig is (met uitzondering van Tunesië en Australië), dan kan je kiezen voor een beperkte terugbetaling tot 75 % indien de kosten lager zijn dan 200 euro. Alleen de kosten die onder dezelfde voorwaarden terugbetaald hadden kunnen worden in België, komen in aanmerking voor de berekening (geen osteopathie, taxikosten.....). De termijn is tamelijk kort.
 • Voor dezelfde landen, inclusief Tunesië, kan je ook kiezen voor de tarifering volgens de wetgeving van het land. Je wordt niet terugbetaald indien je beroep hebt gedaan op een privézorgverlener. Daarnaast weigert Tunesië elke terugbetaling indien ervan uitgegaan wordt dat de patiënt een tegemoetkoming had kunnen vragen. De behandeling van je dossier kan flink wat tijd in beslag nemen aangezien er geen antwoordtermijn is bepaald en sommige instellingen meer dan 6 maanden nodig hebben om te reageren.
 • Enkel voor de landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is het ook mogelijk om een terugbetaling te krijgen volgens de Belgische voorwaarden en tarieven. De behandeling van je dossier kan tamelijk lang duren aangezien de documenten vertaald moeten worden en de geleverde prestaties exact geïdentificeerd moeten worden (vandaar de noodzaak om het formulier juist in te vullen) om de overeenkomstige nomenclatuur codes toe te kennen.
 • Voor de landen waarvoor er geen enkel formulier bestaat heb je geen enkel recht op terugbetaling, behalve bij een dringende ziekenhuisopname.

3.1.3 Ziek worden of gewond raken in het buitenland is niet leuk. Gebruik het juiste document.

Mutas komt slechts onder bepaalde voorwaarden tegemoet.

 • De geneeskundige zorgen moeten zowel dringend en onvoorzien zijn, met uitzondering van dialyse. Hiervoor is tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland gedurende maximaal 6 weken per kalenderjaar wel een tegemoetkoming mogelijk. Deze tegemoetkoming is evenwel beperkt toot de landen van de EER en Zwitserland, evenals de landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten.
 • De geplande verblijfsduur in het buitenland mag niet langer zijn dan 3 maanden.
 • In geval van hospitalisatie moet Mutas uiterlijk binnen de 48 uur na de aanvang ervan op de hoogte worden gebracht. Ambulante zorgen kan je tot een dag of drie na terugkeer in België aan Mutas melden.
 • Je mag niet in het buitenland verblijven in het kader van je studies of voor het werk.
 • De geneeskundige zorgen mogen niet het gevolg zijn van de uitoefening van een bezoldigde of gevaarlijke sport.
 • Je mag nog geen 32 weken zwanger zijn.

3.2. Als je plannen hebt om je in het buitenland te laten verzorgen

Als je van plan bent om je te laten verzorgen in het buitenland omdat men je een zorgverstrekker aangeraden heeft of omdat er minder dure geneesmiddelen verkrijgbaar zijn dan win je best eerst inlichtingen in of je wel recht hebt op een tegemoetkoming.

 

Bij een verzorging in het buitenland kunnen er zich drie gevallen voordoen.

 

3.2.1. Er is een verplichte voorafgaande toelating

Voor een ziekenhuisopname of voor bepaalde ambulante behandelingen (radiotherapie, PET-scan, chirurgische dagkliniek) heb je een verplichte toelating nodig om tegemoetkoming van je ziekenfonds te kunnen genieten.

 

De patiënt moet een aanvraag indienen met de vermelding van de verzorgingsinstelling of de betrokken specialist en de gewenste periode. De beslissing om al dan niet terugbetaling toe te staan wordt genomen door een dokter van het ziekenfonds.

 

Deze voorafgaande toelating wordt evenwel maar toegestaan onder bepaalde voorwaarden die verschillen van land tot land. Het is onder meer noodzakelijk dat de behandeling niet binnen een vergelijkbare termijn in België kan worden verstrekt.

 

Voor wie dicht bij een grens woont kan een voorafgaande toelating administratief worden toegekend, d.w.z. dat de voorwaarden minder strikt zijn en dat er geen onderzoek naar de medische omstandigheden vereist is.

 

Dit is meer bepaald het geval voor mensen die tot op 15 km van de grens gevestigd zijn en zich laten verzorgen in een instelling over de grens. Dit kan op voorwaarde dat de totale afstand die zij moeten afleggen niet meer dan 25 km bedraagt. Deze procedure is evenwel beperkt tot ziekenhuisopname, dialyse, bepaalde ambulante zorgen en radiologisch scanonderzoek.

 

Voor de landen die aan België grenzen gelden ook nog speciale overeenkomsten en bepalingen. Neem dan ook eerst inlichtingen bij je ziekenfonds.

 

De toelating geeft recht op een tegemoetkoming die overeenstemt met de wetgeving van het land waar de zorgen worden verstrekt. De patiënt legt zijn toelating in principe voor aan de zorgverstrekker of de zorginstelling, tenzij hij terugbetaling moet vragen bij de lokale verzekeringsinstelling. Als de toelating door de zorgverstrekker of de zorginstelling zou geweigerd worden, moet de patiënt alle facturen met alle noodzakelijke documenten overmaken aan zijn ziekenfonds. Daarbij vermeldt men dat het een verzorging in het buitenland betreft waarvoor er een voorafgaande toelating werd afgeleverd. Men geeft ook het betalingsbewijs aan zijn ziekenfonds

 

De terugbetaling kan dan enige tijd in beslag nemen want er moet eerst in het buitenland inlichtingen ingewonnen worden.

 

3.2.2. Er is geen voorafgaande toelating mits naleving van de voorwaarden

Sedert de arresten Kohl en Decker van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in 1998 zijn, enkel in de Europese Unie, de meeste ambulante zorgen te verkrijgen zonder voorafgaande toelating van uw ziekenfonds.

 

Dergelijke verzorging waarvoor men speciaal naar een lidstaat van de Europese Unie gaat wordt door het ziekenfonds volgens de Belgische tarieven terugbetaald mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • de prestaties worden ook in België terugbetaald
 • de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, kwalificatie van de geneesheer, voorschrijfvoorwaarden, enz.
 • de geneeskundige verstrekkingen behoeven geen voorafgaande toelating
 • het terugbetalingsbedrag overschrijdt het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten niet
 • de verzekerde heeft de kosten al betaald

De terugbetalingsaanvraag moet ingediend worden nadat de zorgen verstrekt en betaald zijn. Om de prestaties in kwestie te kunnen identificeren en zo de voorwaarden en de berekening van het terugbetalingsbedrag te controleren, moeten alle nuttige inlichtingen (naam en hoedanigheid van de zorgverstrekker en de voorschrijvende geneesheer, beschrijving van de prestatie, betalingsbewijs, naam van het geneesmiddel als de vorm, dosis en hoeveelheid) aan het ziekenfonds worden bezorgd.

 

3.2.3. Het ziekenfonds komt niet tussen in de kosten van de verzorging

De verplichte verzekering komt niet tegemoet wanneer de procedure niet gevolgd werd of wanneer het gaat om een prestatie waarvoor een voorafgaande toelating nodig was of waarvoor de toelating geweigerd werd. Ook Eurocross komt niet tegemoet in deze gemaakte kosten.

4. Wonen in het buitenland = bijna altijd rechten in België maar niet noodzakelijk ter plaatse

Een nieuwe Europese verordening wijzigt vanaf mei 2010 de rechten van de gepensioneerden die in de Europese Unie verblijven. De rechten van de actieve werknemers blijven ongewijzigd. Buiten Europa heeft België enkele overeenkomsten die in een dekking ter plaatse voorzien maar in de overige landen is er geen dekking voorzien.

5. Gemeenschappelijk stelsel voor gepensioneerden en actieve werknemers in het buitenland

Actieve of gepensioneerde werknemers die verblijven in de Europese Unie,Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Republiek Macedonië, Servië, Tunesië en Turkije en die daar geneeskundige verzorging kregen hebben recht op de tegemoetkomingen die in dat land reglementair voorzien zijn in het kader van de verplichte geneeskundige verzorging.

 

Voor geneeskundige verzorging die werd verstrekt in een ander land van de Europese Unie hebben ze onder dezelfde voorwaarden als de andere Belgische verzekerden recht op de tegemoetkomingen van een Belgisch ziekenfonds. Dit ziekenfonds levert hen bijvoorbeeld hun Europese verzekeringskaart die ze bij hun tijdelijke reizen buiten België of hun land van verblijf moeten gebruiken.

 

Let op: als je in de Europese Unie verblijft, moet je je voorafgaande toelatingsaanvraag voor geplande verzorging in het buitenland naar je plaatselijke verzekeringsinstelling sturen

 

Met uitzondering van gepensioneerden in Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen zijn actieve of gepensioneerde werknemers die in een ander land verblijven ter plaatse helemaal niet gedekt. Zij behouden hun rechten bij de Belgische verzekeringsinstelling voor zorg die ze in België krijgen of in het kader van een tijdelijk verblijf in het buitenland,of voor geplande verzorging in het buitenland; Dit gebeurt dus onder dezelfde voorwaarden als voor de andere Belgische verzekerden.

6. Bijzonder stelsel voor gepensioneerden

Momenteel geldt voor gepensioneerden die in Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen verblijven nog altijd het oude stelsel. Voor al hun geneeskundige verzorging moeten zij zich richten tot de verzekeringsinstelling ter plaatse.

 

7. Basis woordenlijst

 • Alta médica (Medisch ontslag): Document waarin de arts het einde van een ziekenhuisopname verklaart. Het gaat vergezeld van een medisch rapport over de voortgang van de ziekte en de te volgen instructies, nodige revisies, enzovoort.
 • Alta médica forzosa (Gedwongen medische ontslag): Als de patiënt weigert het vrijwillige medische ontslag te ondertekenen, kan het gezondheidscentrum, op voorstel van de behandelende arts, gedwongen zijn de persoon te ontslagen, onder de voorwaarden bij wet geregeld, tenzij er een alternatieve behandeling op dezelfde ziekenhuis bestaat die door de patiënt aanvaard wordt. (Wet 41/2002 van 14 november. Art. 21, punt 1).
 • Alta médica voluntaria (Vrijwillig medisch ontslag): als de patiënt van zijn recht om de voorgeschreven behandeling te beëindigen gebruikt maakt, zal de arts vragen om het vrijwillige ontslag te ondertekenen, tenzij er gevaar voor de gezondheid bestaat. Net zoals in het geval van het gebruikelijke medische ontslag, wordt de betrokken persoon een medisch rapport gegeven.
 • Atención Primaria (Primaire zorg): eerste niveau van toegang tot de gezondheidsdiensten.
 • Ambulatorio (Polikliniek): Primair zorgcentrum.
 • Centro de Salud (Gezondheidscentrum): Primair zorgcentrum.
 • Consentimiento informado (Geïnformeerde toestemming): expliciete demonstratie van conformiteit afgegeven door de patiënt vóór de ingreep of behandeling en na het ontvangen van juiste informatie, op tijd en in termen begrijpelijk voor hem.
 • Dispensario (Zorgpost): een extra zorgcentrum in afgelegen gebieden of met een lage bevolkingsdichtheid.
 • Farmacia de guardia (Dienstapotheek): een Apotheek die volgens een rooster spoedeisende farmaceutische zorg waarborgt voor de bevolking.
 • Historia clínica (Klinische geschiedenis): aantal documenten die een beeld geven van alle medische ingrepen van een bepaalde patiënt.
 • Medicamento (Medicijn): Een stof of groep van stoffen met therapeutische of preventieve eigenschappen dat uitdrukkelijk als zodanig is erkend.
 • Medicamento genérico (Generiek geneesmiddel): is elk geneesmiddel dat dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame stoffen en dezelfde farmaceutische vorm heeft als een origineel product en erkend wordt door de letters EFG op het etiket.
 • Médico de cabecera (Hoofdarts): synoniem van familiearts.
 • Médico de Familia (Familiearts): arts voor primaire zorg. Is de professionele arts die het dichts bij de bevolking staat.
 • Médico General (Algemene arts): synoniem van familiearts.
 • Oficina de Farmacia (Apotheekbureau): gebouw waarvan de hoofdtaak bestaat uit het verwerven, bewaren en leveren van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.
 • Prospecto (Prospectus): Een document waarin de samenstelling, het nut, de instructies en de mogelijke bijwerkingen van medicijnen staan en dat bij de verpakking hoort.
 • Receta médica (Recept): standaard document waarmee wettelijk bevoegde artsen medicijnen voorschrijven aan de patiënt en de dosering ervan.
 • Sigre: inzamelsysteem van resten medicijn met respect voor het milieu.

8. In de praktijk

De gezondheidszorg in Spanje is gratis indien men zelf een bijdrage levert aan het systeem. Als men een bijdrage betaald dan kan jij en je familie genieten van gratis medische verzorging en dit op dezelfde basis als de Spanjaarden.

 

Meer dan 90 % van de bevolking is gedekt door het nationale systeem dat onder de controle staat van de overheid. Private verzekeringen zijn in Spanje gemakkelijk te krijgen, t.t.z. zolang men het geld heeft om de polis te betalen.

 

Als immigrant in Spanje heb je recht op gratis medische verzorging als je

 • werkzaam bent voor een bedrijf
 • werkzaam bent als zelfstandige en dus zelf de bijdrage betaald
 • gepensioneerd bent en uw pensioen ontvangt vanuit uw geboorteland

Indien je niet kan opgenomen worden in het publieke systeem probeer dan toch een privaat verzekering af te sluiten.

 

Na uw aankomst in Spanje gaat men naar het dichtst bijzijnde kantoor van de sociale verzekering om er uw aansluitingsnummer aan te vragen zodat je in het systeem terecht komt.

 

Iedereen die twee of meer jaren voor zijn sociale zekerheid betaald heeft in een land van de Europese Unie kan hier in Spanje tot 2 jaar gezondheidszorg krijgen.

 

Personen die nog werken krijgen in hun land van oorsprong een E106 mee, gepensioneerden krijgen een E121. De E111 voor vakantiegangers is vervangen door de Europese verzekeringskaart.

 

Eenmaal men een dokter nodig heeft dan gaat men naar het Centro de Salud in zijn gemeente of in zijn wijk, hier werkt men volgens het principe, wie eerst komt krijgt eerst de nodige hulp.

 

Hulp van een verpleegster voor dagelijkse injecties is een probleem, je zal elke maal naar de eerste hulp moeten om uw injectie te krijgen.

 

De verzorging in een hospitaal is in het algemeen van een hoge kwaliteit en de kamers zijn meestal kamers met 2 bedden en een badkamer.

 

Het hospitaal systeem is hier zeer gericht op de familie en men verwacht dat er een vriend of familie aanwezig blijft gedurende de ganse opname, 24 uur per dag, 7 dagen op de 7. De verpleegsters in het ziekenhuis zijn niet zoals in België, zij wassen de patiënt niet, zij kleden hem niet aan en zij geven de patiënten geen voedsel. Dat is de taak van de persoon die bij de patiënt blijft.

 

Patiënten worden zo vroeg mogelijk ontslagen uit het hospitaal om ze te laten recupereren onder de hoede van hun familie thuis.

 

Heb je een tandarts nodig dan moet men zich wenden tot het privaat stelsel en alhoewel zij niet onder de gratis gezondheidszorg vallen is de prijs een pak lager dan men in België of Nederland gewoon is. Een gewone prothese van het bovengebit kost hier 350 euro en een totale mondverzorging kost 40 euro. Dit zijn de prijzen juli 2009.

9. Aanbevelingen

Bij het gebruiken van de gezondheidszorg is het van belang om het volgende te overwegen:

 • Eerste hulp mag alleen worden gebruikt in gevallen waar de ernst van de situatie van de patiënt dit vereist. Waar mogelijk, en om overbelasting van de eerste hulpdiensten te voorkomen, moet de Primaire dienst gebruikt worden.
 • Het feit dat bepaalde geneesmiddelen niet-receptplichtig zijn betekent niet dat het stoffen zijn die niet schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Men moet altijd verantwoordelijk gebruik maken van geneesmiddelen.
 • Voor een reis naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moeten de burgers ervoor zorgen dat zij de EZV-Kaart hebben en dat de geldigheidsduur voldoende is voor de geplande datum van terugkeer. Zo niet, dan dient men een nieuwe kaart aan te vragen om de dekking van de gezondheidskosten te garanderen tijdens het verblijf in het buitenland.
 • De EZV-Kaart is gratis en wordt afgegeven door de gezondheidsautoriteiten van uw land van oorsprong.
 • Men kan de SIP gezondheidskaart altijd meenemen, maar zonder deze te buigen, niet op schrijven, of in contact brengen met magneten, of geplaatst op apparaten die zijn aangesloten op de elektrische stroom.

10. Interessante links

 • Web Portal van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken met informatie met betrekking tot de bescherming van de gezondheid in Spanje, evenals de voordelen van het Nationale Gezondheidsysteem (SNS).
 • Kantoor van de Sociale Zekerheid. Internet loket voor burgerdiensten van en alle procedures met de sociale zekerheid.
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018