Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Het onderwijssysteem

 • 1. Wat kan je verwachten...
 • 2. Crèche en Lager Onderwijs
 • 3. Secundair Onderwijs
 • 4. Hoger secundair onderwijs
 • 5. Hoger onderwijs en universiteit
 • 6. Internationale Scholen in Spanje
 • 7. Gegeven talen in de Spaanse scholen
 • 8. Het vinden van een school en de inschrijving
 • 9. Kinderen met speciale noden
 • 10. De Spaanse dagindeling op school 
 • 11. Lees ook

1. Wat kan je verwachten...

Onderwijs ingericht door de overheid is de taak van het Ministerie van onderwijs (Ministerio de Educación y Ciencia) alhoewel de 17 autonome regio's ook openbaar onderwijs inrichten.

 

De Wet op de kwaliteit van het Onderwijs (Ley Orgánica de Calidad de la Educación – LOCE) geeft de belangrijkste punten aan waar het onderwijs moet aan voldoen:

 • Het onderwijs is verplicht en gratis voor alle kinderen tussen de zes en zestien jaar.
 • Het systeem bevat onderwijs niveaus die geschikt zijn voor alle leerlingen, ook die met speciale noden.
 • Alle studenten ontvangen in het secundair onderwijs een basis vakonderwijs
 • Godsdienstonderwijs is beschikbaar maar optioneel
 • Speciale vormen bestaan voor kunst- en taalonderwijs

De wet bepaald ook dat de verantwoordelijken voor het onderwijs de integratie van buitenlandse leerlingen moeten bevorderen door het ontwikkelen van speciale programma's voor het aanleren van de Spaanse taal.

 

"Brug" klassen leveren faciliteiten aan studenten voor het aanleren van het Spaans voor ze in een gewone klas terecht komen. De lessen in het gewone onderwijs worden enkel in het Spaans gegeven.

 

Staats- en Privé scholen

 

In Spanje zijn er staatsscholen en privéscholen. Sommige van de privéscholen worden gefinancierd door de overheid (concertados). De bijdrage van de ouders ligt in deze scholen lager dan in de zuivere privéscholen. Staatsscholen zijn gratis alhoewel er in sommige autonome regio's moet betaald worden voor boeken en andere materialen.

 

Eenmaal een kind in het lager onderwijs komt zijn er bonnen (bonos) beschikbaar als hulp in de aankoop van de boeken.

 

Hierna is er lijstje met de Nederlandse en de Spaanse benaming van de niveaus en de leeftijden van de kinderen.

Spaans            -      Nederlands      -      Leeftijd
Guarderia         -      Crèche         -         0-3 jaar
Escuela Infantil -      Kleuterschool         3-6 jaar
Primaria           -      Lagere school         6-12 jaar
ESO                -      Secundaire school  12-16 jaar
Universidad      -      Hoger onderwijs       vanaf 16 jaar

2. Crèche en Lager Onderwijs

Peuter- en Kleuteronderwijs (educación infantil)

 

Educación infantil staat voor de eerste zes niet verplichte jaren in het onderwijs en dat is in twee gedeeltes van drie jaar elk verdeeld. Het eerste gedeelte is voor kinderen tot drie jaar en het tweede gedeelte is voor kinderen van drie tot zes jaar.

 

Crèche (guardería)

 

De crèche is normaal beschikbaar voor kinderen vanaf drie maand tot in hun derde jaar.

 

Deze crèches zijn ingericht door de overheid of door de privé sector alhoewel de privé instellingen duurder zijn dan de overheidsinstellingen. Men dient voor de crèche maandelijks te betalen en werkende moeders komen in aanmerking voor financiële hulp in de overheidsinstellingen.

 

Kleuterschool (escuela infantil)

 

Alhoewel onderwijs voor kinderen onder de zes jaar niet verplicht is kiezen veel ouders er voor om hun kinderen naar de kleuterschool te brengen als zij drie jaar zijn of als ze in hun derde jaar zijn. Een kind dat geboren is in november mag met de kleuterschool beginnen als zij twee jaar en tien maanden zijn. Kinderen blijven meestal in de kleuterschool tot zij vijf of zes jaar zijn.

 

Het doel van de vroeg schoolse educatie is om bij te dragen in de fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind.

Kleuterscholen zijn dikwijls in het zelfde gebouw gevestigd als de lagere school.

 

Lager onderwijs (educación primaria)

 

Verplicht onderwijs begint op de leeftijd van zes jaar en dit type van onderwijs duurt 6 jaar. Er zijn drie cyclussen van twee jaar. De eerste cyclus (primer ciclo) is voor kinderen van zes tot acht jaar, gedurende deze twee jaar wordt het kind elk semester beoordeeld en de ouders krijgen hier een rapport van.

Op het einde van deze cyclus is het mogelijk dat een kind een jaar moet overdoen als het niet het vereiste niveau haalt om naar de volgende cyclus te gaan.

De tweede cyclus (segundo ciclo) is voor kinderen tussen de acht en de tien jaar.

 

De derde cyclus (tercer ciclo) is voor tien tot twaalf jarigen en de kinderen krijgen hier een voorbereiding op het secundair onderwijs. Op het einde van deze cyclus is het mogelijk dat een kind een jaar moet overdoen als het niet het vereiste niveau haalt om naar de volgende cyclus te gaan.

 

Kinderen kunnen de volgende beoordelingen krijgen:

 • Insuficiente (IN) - Onvoldoende
 • Suficiente (SU) - Voldoende
 • Bien (BI) - Goed
 • Notable (NT) - Zeer goed
 • Sobresaliente (SB) – Buitengewoon

In de lagere school krijgen de kinderen les in natuur- en sociale wetenschappen (conocimiento del medio natural, social y cultural), de Spaanse taal (Castellano) en literatuur, een autonome taal en literatuur indien zij van toepassing is (lengua cooficial), wiskunde, lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding en een buitenlandse taal. Optioneel is er katholiek onderwijs beschikbaar en in de derde cyclus kan er een tweede buitenlandse taal gegeven worden.

3. Secundair Onderwijs

Secondair onderwijs (Educación Secundaria Obligatoria – ESO) is verplicht en het begint vanaf de leeftijd van twaalf jaar.  Dit onderwijs duurt vier jaar.

 

Het is ingedeeld in twee cyclussen, de eerste is voor leerlingen van twaalf tot veertien en de tweede cyclus is voor leerlingen van veertien tot zestien jaar.

 

Soorten scholen die dit onderwijs inrichten zijn: Institutos de “Educación Secundaria”, “Colegios Privados” en “Colegios Concertados”. Leerlingen ontvangen hier een gespecialiseerde opleiding ter voorbereiding van hun baccalaureaat of van een technische opleiding.

 

Verplichte vakken zijn: natuur- en sociale wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, de Spaanse Taal, een autonome taal en literatuur indien zij van toepassing is, een buitenlandse taal, wiskunde, muziek en technologie.

 

In het tweede jaar van de tweede cyclus moeten leerlingen twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken: natuur- en sociale wetenschappen, muziek, technologie en plastische kunsten. Godsdienst is een optioneel vak tijdens de vier jaar, niet katholieken kunnen tijdens dit vak studie nemen. Tijdens de tweede cyclus kan dit ook een tweede taal zijn.

 

Net als tijdens de lagere school kan een leerling verplicht worden om een jaar over te doen maar dit kan maar eenmaal gebeuren.

 

Zodra de leerlingen hun vier jaar tot tevredenheid gevolgd hebben ontvangen ze een diploma secundair onderwijs (Graduado en Educación Secundaria). Dit diploma is noodzakelijk voor diegenen die wensen verder te studeren in het hoger secundair onderwijs (Bachillerato) of in het voortgezet technisch onderwijs.

4. Hoger secundair onderwijs (bachillerato of formación profesional)

Op het einde van het verplicht onderwijs (normaal op uw 16 jaar) gaan de leerlingen naar het hoger secundair onderwijs (bachillerato) of naar het voortgezet technisch onderwijs (formación profesional). Deze opleiding kan gewoonlijk in dezelfde school als voorheen gevolgd worden.

 

Bachillerato: Dit diploma is vereist voor toegang tot de universiteit. Sommige van de lessen zoals: Spaans, een buitenlandse taal, geschiedenis en lichamelijke opvoeding worden gevolgd door alle leerlingen. Maar studenten kunnen zich specialiseren in een van de vijf verschillende takken: kunst, natuur- en gezondheidswetenschappen, wetenschappen en techniek, sociale wetenschappen en menswetenschappen. Op het einde van deze studie ontvangen zij als zij geslaagd zijn voor alle vakken het diploma van Título de Bachillerato.

 

Vocational training: Studenten verdelen hun tijd tussen lessen en praktijklessen. Studenten die deze lessen met succes gevolgd hebben ontvangen het Certificado de Técnico in het bewuste vakgebied. Dit certificaat laat hen toe om in dit vak te werken, om verdere cursussen te volgen of om verder te studeren voor het bachillerato.

5. Hoger onderwijs en universiteit

Om verder te kunnen studeren moeten studenten een toelatingsproef af leggen (Prueba de Acceso a la Universidad, beter bekend als de Selectividad). Hoger onderwijs is niet verplicht en er worden schoolgelden gevraagd. Deze kost is afhankelijk van de richting die men volgt.

 

Hoger onderwijs wordt verzorgd door zowel openbare als private inrichtingen en zij staan bekend als: “facultades universitarias”, “escuelas tecnicas superiores”, “escuelas universitarias”, “institutos universitarios”.

6. Internationale Scholen in Spanje

Er zijn een groot aantal internationale scholen in Spanje en elk volgt een bijzonder onderwijsprogramma. Deze omvatten de Britse GCSE en A-Level examens, de Amerikaanse high school diploma's en de toelatingsexamens van de colleges (bijvoorbeeld ACT, SAT, prestatie tests en AP examens), het internationale baccalaureaat (IB) en het Spaanse Bachillerato.

 

Alle internationale scholen zijn private scholen en zij rekenen dus kosten aam voor hun diensten.

 

Sommige internationale scholen geven enkel lager onderwijs maar bij andere kan je terecht vanaf crèche tot tot het hoger onderwijs. In veel gevallen krijgen de leerlingen les van leraars uit hun eigen land.

 

Er zijn ook enkele Spaanse private scholen die lessen geven in het Engels en Frans.

 

Private internationale scholen volgen dikwijls de vakantiekalender en openingsuren van hun thuisland.   Het is aan te raden om na te kijken of de school erkend is door de Spaanse onderwijs instanties en of ze deel uitmaakt van een erkende organisatie.

7. Gegeven talen in de Spaanse scholen

Tijdens de openbare lagere school leren de kinderen de Spaanse taal (Castellano) en de officiële taal van hun autonome regio. Eenmaal in het laatste jaar van de lagere school aangekomen krijgt de leerling de begrippen van een vreemde taal en dat is meestal het Engels.

 

Tijdens het openbaar secundair onderwijs kan er een tweede vreemde taal bijkomen en dat is meestal het Frans of het Duits.

 

Internationale scholen geven les in een buitenlandse taal maar sommige van deze scholen geven tweetalig onderwijs in het Spaans.

 

Als een kind in een school ingericht door de overheid geen Spaans spreekt of schrijft dan worden er extra lessen gegeven. Het aantal uren van deze bijles is afhankelijk van de school en de regio. De meeste gemeenten en steden leveren voor een kleine financiële bijdrage extra taallessen.

8. Het vinden van een school en de inschrijving

In Spanje gaan de kinderen naar een school die ingericht is door de overheid (lager en secundair) binnen een bepaalde afstand van hun woning. Lijsten van lokale scholen en hun rekruteringsgebied zijn beschikbaar op de gemeentebesturen en op het provinciaal bureau voor onderwijs.

 

De leerlingen in landelijke gebieden zullen weinig of geen keuze hebben met hun school terwijl leerlingen in stedelijke gebieden een veel grotere keuze zullen hebben.

 

Na aankomst in een regio moet een familie zich aanmelden op het gemeentehuis voor de inschrijving in het register “Padrón Municipal de Habitantes”.

 

Daarna moet men naar het onderwijs departement op het gemeentehuis gaan. Een school registratieformulier en een medische verklaring (in te vullen door een arts) is noodzakelijk. De medische verklaring moet de volledige medische geschiedenis van het kind bevatten en bevestigen dat alle vaccinaties gegeven zijn.

Het registratieformulier moet aangevuld worden met de NIE nummer en andere identificatie middelen van de ouders of voogd van het kind. Op dit formulier moeten de ouders aangeven in welke taal hun kind de lessen moeten volgen, het Spaans of de plaatselijke taal in de regio: Ook moeten de ouders aangeven of hun kind godsdienst moet volgen. In scholen ingericht door de overheid wordt de katholieke godsdienst gegeven alhoewel in sommige scholen heeft men de keuze tussen de Joodse godsdienst en de islam.

 

Het onderwijs departement op het gemeentehuis beslist naar welke school en klas het kind moet gaan en zal de beslissing aan de ouders kenbaar maken.

 

Inschrijving

 

Inschrijvingen op private of internationale scholen moeten zo vroeg mogelijk gemaakt worden omdat er dikwijls een wachtlijst is.

 

Om uw kind in te schrijven op een private school neemt men best direct contact op met de school. De procedures om uw kind in te schrijven op een openbare school variëren van de ene autonome regio tot een andere. De inschrijving gebeurt meestal tussen februari en april maar men neemt best eerst contact met de school op om de juiste data te weten.

 

Om een kind in te schrijven in een school moet men de volgende documenten voorleggen:

 • een inschrijvingsdocument in de gemeente (Volante de Empadronamiento of Certificado de Empadronamiento) dat men krijgt op het gemeentehuis en dat bevestigd dat het kind woonachtig is in het dekkingsgebied van de school.
 • het geboortecertificaat en een fotokopie vertaald in het Spaans
 • een medische certificaat afgeleverd door een dokter
 • drie recente pasfoto's

Kinderen die ingeschreven worden in de tweede cyclus van de secundaire school of hoger moeten een bewijs leveren dat de vroegere lessen met gunstig gevolgd worden, deze controle gebeurt door het ministerie van onderwijs. Dit noemt men homologación of convalidación.

 

Een officieel formulier wordt verstrekt door het ministerie van onderwijs maar het is beschikbaar bij de meeste consulaten en ambassades. Het ingevulde formulier van de onderwijs geschiedenis van het kind en het geboorteformulier moet naar het onderstaande adres gezonden worden:

Subdirección Generaal de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
Paseo del Prado 28
28071 Madrid

9. Kinderen met speciale noden

Vanaf de lagere school kunnen kinderen die leerproblemen hebben bijzondere bijstand krijgen en dat is ofwel met specialisten in of van buiten de school alhoewel niet alle scholen deze bijstand leveren.

 

De Spaanse overheid eist van de scholen dat kinderen met speciale noden zolang mogelijk het gewone onderwijs volgen en de scholen krijgen subsidies om speciale leerkrachten zoals logopedisten aan te trekken. Deze speciale leerkrachten leveren wel meestal hun diensten enkel in het Spaans.

 

Als een leerling beoordeeld is en er is vastgesteld dat hij gespecialiseerde hulp nodig heeft worden de leerling en de ouders doorverwezen naar een centrum voor speciale noden (Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados). In het centrum ondergaat de leerling een aantal testen door een dokter en een sociale werker om het niveau te bepalen van de vereiste hulp. Eenmaal de test gedaan is evalueren de professionals de testen en worden de ouders ingelicht over het resultaat.

 

Als bij een kind een niveau van leerproblemen wordt vastgesteld van meer dan dan 33 procent wordt hij officieel geclassificeerd als gehandicapt Een toelage voor een behandeling wordt dan verleend inclusief de behandeling door de fysiotherapeut, logopedist of andere specialisten. De hulp kan gegeven worden in de school of in een speciale school als de gewone school deze dienstverlening niet kan verlenen.

 

Het kind wordt alle twee jaar opnieuw geëvalueerd om te kijken of er meer of zelfs minder hulp noodzakelijk is.

10. De Spaanse dagindeling op school

De dagindeling op de lagere school

De schooldag in Spanje op de meeste lagere scholen loopt van 09:00-12:00 en van 15:00-17:00. Er is een twee en een half uur durende onderbreking tijdens de middag voor het middagmaal en een kleine siesta. Veel kinderen gaan tijdens deze onderbreking naar huis maar kinderen van werkende ouders kunnen op school blijven.

 

In andere scholen is er geen of een korte onderbreking en de schooldag loopt van 09:00-14:00.

 

Sommige scholen bieden de mogelijkheid om vroeger naar school te komen zodat de kinderen hun ontbijt in de school kunnen nemen.

 

De schooluren kunnen wijzigen tijdens de maanden september en juni, de scholen zijn open van 09:00-13:00.

 

De dagindeling op de secundaire school

De dagindeling op de secundaire school is anders dan op de lagere school, hier zijn er langere uren. De uren zijn meestal van 08:30-15:00 of van 09:00-15:00 maar de schooluren kunnen hard variëren van school tot school.

 

Na de schooluren

In kleinere steden zijn er zelden naschoolse activiteiten voor de kinderen. De kinderen worden meestal opgevangen door een familielid als de ouders beiden werkzaam zijn. In grotere steden zijn er wel voor- en naschoolse activiteiten.

 

Zomer school

Tijdens de zomervakantie worden er zomerscholen ingericht door onafhankelijke verenigingen of door het gemeentebestuur. De kosten en de activiteiten zijn verschillend maar die ingericht zijn door het gemeentebestuur zijn meestal minder kostelijk.

 

Het schooljaar

Het schooljaar in Spanje loopt van midden september tot midden juni en het is ingedeeld in drie periodes van ongeveer elf weken elk.

 

Het eerste deel gaat van september tot december met een onderbreking van twee weken (vacaciones escolares) voor de Kerstperiode. De voorjaarsperiode begint na 6 januari (Driekoningen) en zij gaat tot Pasen met een onderbreking voor Pasen van twee weken. De derde periode stopt midden juni voor het zomerverlof die elf tot twaalf weken duurt.

 

Scholen zijn ook gesloten tijdens officiële feestdagen, zowel de nationale, regionale als gemeentelijke feestdagen. De verlofdagen worden aangekondigd door de scholen.

 

Vervoer

Private en openbare scholen bieden dikwijls een vervoer naar school en de gemeente waar het kind woonachtig is aan met de schoolbus. De prijs is meestal eerder laag of zelfs gratis voor iedereen die op meer dan 3.5 km van school woont. Contacteer de school voor informatie over de stops en uren die de bus doet.

11. Lees ook

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018