Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

De Spaanse overheid

 1. Het Spaanse Politieke Systeem
 2. De Spaanse politieke partijen
 3. De territoriale indeling van de Spaanse Staat
 4. De politieke en administratieve organisatie van de Spaanse Staat
 5. De Spaanse Overheid
 6. Belangrijke adressen en LINKS 
 7. Lees ook

1. Het Spaanse Politieke Systeem

Evenals andere landen die deel uitmaken van de Europese Unie, is Spanje een democratisch land waarin gelijkheid, rechtspraak, vrijheid, zekerheid en maatschappelijke vooruitgang de voornaamste waarden zijn. De wetgeving en de rechtspraak reguleren het handelen van de publieke overheden en hun verhouding tot de burgers.

 

De fundamentele normen van de Spaanse staat zijn opgenomen in de Grondwet van 6 december 1978. Hierin zijn het politieke en overheidssysteem, evenals de fundamentele principes die de samenleving in Spanje bepalen, vastgelegd.

 

De Spaanse Grondwet stelt, samen met de rechten en plichten van burgers, ook de regeringsvorm van het land vast. Er is sprake van een parlementaire monarchie die duidelijk de scheiding tussen de Wettelijke macht, de Uitvoerende macht en de Rechterlijke macht bepaalt en de territoriale en administratieve organisatie van het land vastlegt.

 

Spanje is een Koninkrijk waarin de Koning het hoofd is van de Staat. Zijn macht is echter beperkt tot de functies die hem worden gegeven door de Grondwet.

 

De scheiding der machten is duidelijk gedefinieerd en bestaat uit een Wettelijke macht die belast is met het goedkeuren van de wetten, een Uitvoerende macht die belast is met het in praktijk brengen van genoemde wetten en de Rechterlijke macht wier belangrijkste taak het is erop toe te zien dat de wetten worden nageleefd.

 

De Wettelijke macht ligt in handen van het Parlement dat in het Spaanse geval de naam “Cortes Generales”(het Algemene Hof) draagt. Het betreft een Parlement dat bestaat uit twee Kamers, te weten het “Congreso de los Diputados” (het Congres van Afgevaardigden) en de “Senado” (de Senaat). De leden van deze kamers worden iedere vier jaar middels democratische verkiezingen gekozen door het volk. Deze verkiezingen noemt men “Elecciones Generales” (de Algemene Verkiezingen) en hierbij kunnen alleen burgers met een Spaanse nationaliteit zich verkiesbaar stellen en gekozen worden. Enkele basisfuncties van het Congres van Afgevaardigden zijn, het goedkeuren van de wetten en het iedere vier jaar, na de algemene verkiezingen, aanstellen van de President. Zoals verder in deze gids wordt uitgelegd, worden de wettelijke functies gedeeld door het Algemene Hof en de Parlementen van de “Comunidades Autónomas” (Autonome Deelregeringen), die overigens ook de bevoegdheid hebben om wetten goed te keuren.

 

De Uitvoerende macht ligt in handen van de Regering. De Regering wordt gevormd door de President die, als eerder aangegeven, wordt gekozen door het Congres van Afgevaardigden, de Vice-president of Vicepresidenten en de Ministers, die op hun beurt allen worden benoemd door de President. De Regering is belast met het afhandelen van openbare zaken, het voeren van de binnenlandse en buitenlandse politiek van het land en is verder verantwoordelijk voor het Algemene Beleid van de Staat. De Regeringsbesluiten worden genomen in de zogeheten “Consejos de Ministros” (De Ministerraad). Om haar taken te vervullen, kan de Regering wetten ontwerpen en daarbij reglementen en verordeningen goedkeuren. Als verder in de gids wordt aangegeven kan deze uitvoerende functie ook worden vervuld door de Regeringen van de Autonome Deelstaten en door de Besturen van Lokale Overheden.

 

De Rechterlijke macht is belast met de Rechtspraak. Deze functie wordt bekleed door de Rechters en Magistraten die rechtspreken en erop toezien dat het recht wordt nageleefd. Zij zijn hierin volledig onafhankelijk en dienen zich uitsluitend te houden aan hetgeen de wet voorschrijft. De Rechtspraak is ondergebracht bij het Hof en de Rechtbanken die zich in het hele land bevinden. Er is ook een Hoge Raad, die het hoogste rechterlijke orgaan is in het land, en een Grondwettelijke Raad die zich bezighoudt met de invulling van de Grondwet.

 

2. De voornaamste Spaanse politieke partijen

In Spanje bestaan er een groot aantal politieke partijen maar hierna gaan we ons beperken tot de belangrijkste partijen die in het nationale parlement aanwezig zijn.

 

A. Nationale partijen in het Spaans parlement

Partido Popular (PP): christendemocratisch-conservatieve partij, zij vormen momenteel de nationale regering
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): sociaaldemocratische partij
Izquierda Unida: links, groen en republikeins
Unión Progreso y Democracia: niet links, niet rechts maar centrum

B. Regionale partijen in het Spaans parlement 

Partit dels Socialistes de Catalunya: sociaaldemocratische partij verbonden met de PSOE
Convergència i Unió: nationalistische federatie van een liberale en een christendemocratische partij die ijvert voor confederalisme of onafhankelijkheid
Convergència Democràtica de Catalunya: liberale nationalistische partij, onderdeel van CiU

Unió Democràtica de Catalunya: christelijke nationalistische partij, onderdeel van CiU

Amaiur: een linkse, nationalistische en separatistische coalitie van partijen in het Baskenland en Navarra.
Partido Nacionalista Vasco: een nationalistische en separatistische partij in het Baskenland
Esquerra Republicana de Catalunya: een linkse, nationalistische en separatistische partij
Iniciativa per Catalunya Verds: een Catalaanse ecologistische partij
Bloque Nacionalista Galego: een linkse nationalistische partij
Uniön del Pueblo Navarro: een centrum-rechtse partij in Navarra tegen het Baskische nationalisme en met een samenwerkingsakkoord met de Partido Popular
Coaliciön Canaria: een nationalistische, neo-liberale maar niet separatistische partij
Foro Asturias: een regionale centrum-rechtse partij, een afscheuring van de Partido Popular
Esquerra Unida i Alternativa: een regionale linkse Catalaanse partij verbonden met Izquierda Unida
Chunta Aragonesista: een nationalistische, sociaal-democratische partij in Aragon
Coaliciö Compromís: een coalitie van vier partijen, Bloc Nacionalista Valencià (BLOC), Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), Els Verds - Esquerra Ecologista del País Valencià
Nueva Canarias: een nationalistische, centrum-linkse partij op de Canarische Eilanden
Geroa Bai: een nationalistische partij uit Navarra die samenwerkt met de Partido Nacionalista Vasco
Partido Aragonés: een regionalistisch, nationalistische centrum-rechtse partij
Centro Canario Nacionalista: een regionale centrum partij

 

B. De territoriale indeling van de Spaanse Staat

 

Er is één Spaanse Staat die echter onderverdeeld is in Gemeenten, Provincies en “Comunidades Autónomas” Autonome Deelstaten. Dit is een structuur waarbij het Spaanse grondgebied op een geordende manier is onderverdeeld zonder hierbij de politieke en administratieve betrokkenheden, die in het volgende hoofdstuk van deze gids worden besproken, te benadelen.

 

Momenteel is Spanje territoriaal onderverdeeld in 17 Autonome Deelstaten en twee “Ciudades Autónomas” Autonome Steden, te weten Ceuta en Melilla. Op haar beurt is ieder Autonoom Gewest onderverdeeld in één of meerdere Provincies. In Spanje is er een totaal van 50 Provincies. Iedere Provincie wordt gevormd door een verscheidenheid aan Gemeenten. In Spanje zijn er meer dan 8.000 Gemeenten.

 

De “Comunidades Autónomas” (Autonome Deelstaten) die de Spaanse Staat vormen kan je vinden op Spanje Staatkundig.

3. De territoriale indeling van de Spaanse Staat

Er is één Spaanse Staat die echter onderverdeeld is in Gemeenten, Provincies en “Comunidades Autónomas” Autonome Deelstaten. Dit is een structuur waarbij het Spaanse grondgebied op een geordende manier is onderverdeeld zonder hierbij de politieke en administratieve betrokkenheden, die in het volgende hoofdstuk van deze gids worden besproken, te benadelen.

 

Momenteel is Spanje territoriaal onderverdeeld in 17 Autonome Deelstaten en twee “Ciudades Autónomas” Autonome Steden, te weten Ceuta en Melilla.

Op haar beurt is ieder Autonoom Gewest onderverdeeld in één of meerdere Provincies. In Spanje is er een totaal van 50 Provincies. Iedere Provincie wordt gevormd door een verscheidenheid aan Gemeenten. In Spanje zijn er meer dan 8.000 Gemeenten.

 

De “Comunidades Autónomas” (Autonome Deelstaten) die de Spaanse Staat vormen kan je vinden op Spanje Staatkundig.   

4. De politieke en administratieve organisatie van de Spaanse Staat

Spanje is een unitaire staat waarbij echter de macht, zowel politiek als administratief, is gedecentraliseerd. Dit betekent dat het nemen van openbare beslissingen en de uitvoering hiervan, niet uitsluitend in handen ligt van de Centrale Regering (centrale macht) maar gedeeld wordt met ondergeschikte territoriale organen zoals de Autonome Deelregeringen en Lokale Overheden.

 

“Comunidades Autónomas” (De Autonome Deelstaten)

 

De Autonome Deelstaten hebben een ruime autonomie. Zij hebben hierdoor binnen het eigen territorium en in overeenstemming met de bevoegdheden die zijn opgenomen in haar “Estatutos de Autonomía” (Statuten van Autonomie) een ruime wettelijke en uitvoerende macht. Zij hebben een eigen parlement, een eigen bestuur en een eigen administratie.

 

De Statuten van Autonomie zijn de fundamentele normen van iedere Autonome Deelstaat. In de Statuten zijn openbare zaken die tot haar bevoegdheden horen (gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, etc) opgenomen. Het betreft zaken waarover het parlement van de Autonome Deelstaat wetten kan goedkeuren en waarnaar haar regering en administratie kunnen handelen. Deze basisnormen bepalen ook andere belangrijke zaken zoals de openbare instellingen in de Autonome Deelstaat, haar interne organisatie, haar relatie tot de burgers of haar symbolen (vlag, wapen, volkslied, enz.) Het Statuut van Autonomie is als de Grondwet van iedere Autonome Deelstaat.

 

De burgers met een Spaanse nationaliteit die woonachtig zijn in iedere Autonome Deelstaat kiezen elke vier jaar tijdens de “Elecciones Autónomas” (De Autonome Verkiezingen) de leden van het Autonome Parlement. Dit parlement kiest naderhand de Voorzitter van de Autonome Regering. De voorzitter stelt op zijn beurt, vrijelijk de “Consejeros” (Raadslieden) aan met wie hij de Autonome Regering gaat vormen.

 

De Autonome Regering staat aan het hoofd van het politieke beleid van de Autonome Deelstaat en de Autonome Administratie. Het zal duidelijk zijn dat de werkwijze bij de oprichting van de Autonome Regering, identiek is aan die welke op nationaal niveau van toepassing is.

 

De Autonome Deelstaten worden gevormd door een Regering en een eigen administratieve structuur bestaande uit ambtenaren die ten dienste staan van de burgers. Binnen deze structuur wordt er gewerkt met een eigen begroting en een eigen belastingsysteem.

 

Lokale Overheden

 

De Gemeente

 

De belangrijkste lokale Overheden die Spanje kent zijn de Gemeenten en de Provincies. De Grondwet waarborgt het zelfbeschikkingsrecht bij de afhandeling van eigen zaken.

 

Het bestuur en de administratie van de Gemeente ligt in handen van het Gemeentebestuur (Ayuntamiento). De inwoners van de Gemeente kiezen Wethouders tijdens de zogeheten Gemeentelijke Verkiezingen, waarbij zowel Spaanse burgers als burgers uit iedere andere willekeurige Staat van de Europese Unie die in Spanje woonachtig zijn en hun wil te kennen hebben gegeven om deel te willen nemen aan genoemde verkiezingen, zich verkiesbaar kunnen stellen en gekozen kunnen worden. Ook burgers die in Spanje wonen en afkomstig zijn uit landen waarmee Spanje dienaangaande een akkoord heeft ondertekend, kunnen hun stem uitbrengen tijdens deze verkiezingen.

 

Als de wethouders eenmaal gekozen zijn, kiezen zij op hun beurt de Burgemeester. Deze wordt gekozen uit de wethouders die als lijstaanvoerders van hun politieke partijen hebben meegedaan aan de verkiezingen.

De Gemeenten hebben een verscheidenheid aan bevoegdheden en openbare diensten die zij dienen te verlenen aan de burgers. Om dit op een adequate manier te kunnen doen hebben zij zelfbeschikkingsrecht van handelen, eigen belastingen en de bevoegdheid bepaalde normen goed te keuren (reglementen en Gemeentelijke verordeningen). Hoewel genoemde normen geen wetten zijn, hebben de burgers, binnen het gemeentelijke territorium, de verplichting deze na te leven.

 

De Provincie

 

Op haar beurt is de Provincie, die bestaat uit een aantal Gemeenten, een lokale instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid. In iedere Provincie is er een Regeringsorgaan en een Administratie die samen Provinciale Staten genoemd worden. Dit soort Regeringsorganen kan elders ook een andere naam hebben, bijvoorbeeld Cabildos.

 

Als eenmaal, tijdens de Gemeentelijke verkiezingen, alle wethouders gekozen zijn in de verschillende Gemeenten van de Provincie, stellen de politieke partijen onder hun wethouders vast wie benoemd zullen worden tot Provinciale Afgevaardigden. De verkiezing van de Voorzitter, het Bestuur en de Algemene vergadering van Provinciale Staten zijn identiek aan die van de Gemeenten.

 

Provinciale Staten is hoofdzakelijk belast met het helpen van de Gemeenten in de Provincie, vooral de kleineren, bij de adequate uitvoering van de dienstverleningen waaraan zij wettelijk dienen te voldoen. In een aantal gevallen verlenen Provinciale Staten directe hulp aan de burgers, hoewel het in het algemeen gebruikelijk is de hulp aan de Gemeenten te bieden.

 

Om aan hun doelstellingen tegemoet te komen, beschikt Provinciale Staten over eigen economische, personele en materiële middelen. Zij handelt als een intermediaire administratie tussen de Autonome Deelregering en de Gemeenten.

 

Het dient in ieder geval duidelijk te zijn dat Provinciale Staten, hiërarchisch gezien, niet superieur is aan de Gemeenten. Zij kan ook niet de handelingen van de Gemeenten herzien of een bepaald beleid opleggen. De Gemeenten zijn zelfstandige instellingen en hun handelen, kan slecht worden herzien door de Rechtbank.

5. De Spaanse Overheid

Wat is de Overheid?

Het Overheidsstelsel is een organisatie bestaande uit materiële, economische, technische en personele middelen die door de Staat worden ingezet om op een efficiënte manier de vragen uit de maatschappij vast te stellen en eraan te beantwoorden door het verlenen van openbare goederen en diensten.

 

In Spanje is de openbare administratie ondergebracht in de Uitvoerende Macht, en daar het een gedecentraliseerde staat betreft, op drie verschillende niveaus:

 • De Centrale Overheid van de Staat.
 • De Overheden van de Autonome Deelstaten.
 • De Instellingen die deel uitmaken van de Lokale Overheden.
 • Bovendien worden ook de Openbare Instellingen die verbonden of afhankelijk zijn van genoemde Overheden gerekend tot de Openbare Administratie.

De Centrale Overheid

De Centrale Overheid of Regering is het overkoepelende orgaan van de Staat. Haar handelingsbevoegdheden bestrijken niet allen het hele Spaanse grondgebied, maar ook alle administratieve handelingen in het buitenland.

 

De Regering wordt gevormd door de Ministers die zetelen in de hoofdstad van Spanje, Madrid. Elke minister heeft de leiding over een of meerdere ministeries. De Minister President bepaalt hoeveel ministeries er zijn, welke benaming zij krijgen en welke bevoegdheden zij krijgen toegewezen.

 

Daarnaast is er de Territoriale Regering, oftewel de aanwezigheid van de Centrale Regering in het hele land. Het gaat in wezen om de Afgevaardigden en de onderafgevaardigden van de Regering.

 

In iedere Autonome Deelstaat vertegenwoordigt een Afgevaardigde de Centrale Regering en hij voert het Algemene Beleid van de Staat uit in het desbetreffende Deelstaat. De onderafgevaardigde vervult dezelfde functies op Provinciaal niveau.

 

Het Autonome Bestuur
Het Autonome Bestuur neemt op beleidsniveau de tweede plaats in. Het bestuur is samengesteld uit de personele, economische, materiële en technische middelen die vallen onder het gezag van de Autonome Regeringen voor de invulling van de bevoegdheden die zij wettelijk toebedeeld hebben gekregen. Hun handelingsbevoegdheid is beperkt tot het territorium waartoe zij behoren.

 

Het Lokale Bestuur
Het Lokale Bestuur neemt op beleidsniveau de derde plaats in en is samengesteld uit de personele en materiële middelen waarover de Gemeenten en Provinciale Staten beschikken om hun taken uit te voeren.

 

De beleidsstructuur van de Gemeenten is onderverdeeld in een aantal organen genaamd “Consejalías” (Portefeuilles), die worden beheerd door een wethouder. Onder iedere portefeuille valt een aantal bevoegdheden en taken die eigen zijn aan de Gemeente. Er is echter ook een aantal portefeuilles waar Gemeentelijke basisbevoegdheden aan zijn toegekend en die in iedere Gemeente terug te vinden zijn.

 

De beleidsstructuur van Provinciale Staten is identiek aan die van de Gemeenten, hoewel de administratieve eenheden in plaats van portefeuilles, gebruikelijk Afdelingen worden genoemd, met aan het hoofd een Provinciale Afgevaardigde.

 

Het handelen van de openbare overheden
De openbare overheidsorganen dienen altijd objectief te handelen en het algemene belang na te streven. Dit dient te geschieden op basis van de principes van efficiëntie, doeltreffendheid, hiërarchie, decentralisatie, deconcentratie en coördinatie en onderworpen te zijn aan de Grondwet, de Wet en de Rechtspraak. Bovendien moeten zij bij het handelen ook de principes van het legitieme vertrouwen respecteren.

 

In geval er sprake is van samenwerking tussen verschillende overheidsorganen, dienen zij in al wat mogelijk is samen te werken.

 

In relatie tot de burgers, dienen de overheidsorganen in overeenstemming met de principes van transparantie, betrokkenheid, eenvoud, helderheid en nabijheid tot de burgers te handelen.

 

Het handelen van de openbare overheidsorganen dient iedere vorm van discriminatie te vermijden en de gelijkheid van mogelijkheden tussen alle burgers te bevorderen.

6. Belangrijke adressen en LINKS

Servicio 060 (Información del Estado). 060 Dienst (Staatsinformatie).Een Website waar burgers allerlei informatie terug kunnen vinden (telefoonnummers, adressen, wetten, oproepen voor hulpprogramma’s, enz.) over de Centrale Overheid. 060 is ook een telefoonnummer dat toegang verschaft tot dezelfde informatie

 

www.060.es,Servicio 010 (Información Municipal). 010 Dienst (Gemeentelijke Informatie).Telefonische dienst waar burgers allerlei informatie kunnen inwinnen (telefoonnummers, adressen, oproepen voor hulpprogramma’s, enz.) over hun Gemeente.

7. Lees ook

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018